Zaujímavosť

- Právny štát, súdnictvo, bezpečnosť

(Porovnanie volebných programov)

ANO

• Koordinované pôsobenie v rámci štruktúry NATO
• Zefektívniť a sprehľadniť boj proti organizovanému zločinu, ktorý bude vychádzať zo zásad dôrazného potláčania ekonomickej trestnej činnosti, drogovej kriminality, a korupcie.
• Mimoriadnu pozornosť venovať potláčaniu všetkých prejavov rasizmu, intolerancie a xenofóbie.
• Presadiť vyššie investície do kvalitného materiálno-technického vybavenia Policajného zboru.
• Odpolitizovať Policajný zbor
• Dbať na efektivitu programu ochrany svedkov.
• Zvýšiť počet sudcov úmerne náporu na konkrétnych zložkách súdov a tak umožniť zvýšiť ich odbornú prípravu na pojednávanie a prípravu ich rozhodnutí.
• Trestné súdnictvo presunúť z pozície represívnej do pozície výchovnej.
• Väzenstvo posunúť viac do roviny výchovnej. Väzbu neriešiť ako náhradu trestu a uľahčiť podmienky jej výkonu.

KDH

• Presadzovať, aby bola práca policajta celoživotným zamestnaním
• Zlepšiť ochranu policajtov pred neopodstatneným trestným stíhaním a zastrašovaním zo strany mafie
• Posilniť boj proti zločinu aj nástroje prevencie. Zamerať sa na prísnejšie postihovanie trestných činov obchodovania s ľuďmi, detskej pornografie, násilia proti deťom, sexuálneho zneužívania, zotročovania a týrania
• Osobitný priestor venovať boju proti drogám, boju proti distribúcii, spotrebe drog, a to tak v oblasti represie, ako aj prevencie
• Zlepšiť odborné a technické zázemie a podmienky pre prácu polície
• Presadiť ústavný zákon o zrušení tzv. Mečiarových amnestií.
• Prísnejší postih páchateľov násilných trestných činov
• Zrušenie sovietskeho modelu prokuratúry a začlenenie orgánov štátnej obžaloby pod rezort justície
• V trestnom práve presadiť trestnú zodpovednosť právnických osôb
• Posilniť boj proti sexuálnemu zotročovaniu a zavedieme trestnosť konania spočívajúceho vo využívaní služieb prostitúcie
• Zrýchliť a zefektívniť súdne konanie a boj proti korupcii
• Prísnejší postih sudcov a prokurátorov, ktorí sa odborne alebo eticky spreneverujú výkonu svojej funkcie
• Presadiť zákon o preukazovaní pôvodu majetku
• KDH považuje bojaschopnosť armády za nenahraditeľnú súčasť bezpečnosti Slovenskej republiky

ĽS-HZDS

• Zvýšiť vymožiteľnosť práva.
• Zrýchlenie súdneho konania dosiahnuť okrem iného tým, že sudcov odbremeníme od administratívnych úkonov, čím sa vytvorí väčší priestor pre ich rozhodovaciu činnosť.
• Zlepšenie kvality súdnictva dosiahnuť permanentným odborným vzdelávaním sudcov, ako aj kvalitnejšou tvorbou práva.
• Zrušiť možnosť zasahovania výkonnej moci (ministra spravodlivosti) do výberového konania na predsedov súdov.
• Dôrazne potláčať korupciu.
• Vykonáme analýzu nedávneho radikálneho zvýšenia súdnych poplatkov.
• Prijať režim, ktorý zabezpečí väzňom pracovnú náplň tak, aby prispeli svojou prácou na údržbu väzníc, prípravu jedál vrátane produkcie surovín k tomu potrebných.
• Prípravy a výberu policajtov a materiálno-technického zabezpečenia pre ich prácu.
• Zvýšenie počtu policajtov v uliciach.
• Zastaviť rast sociálnej kriminality.
• Zabezpečiť vykonanie auditu legislatívy, zákonov a noriem z oblasti správy verejných vecí s cieľom zjednodušiť správne konanie, znížiť počet jeho účastníkov, ako aj mieru obťažovania občana požiadavkami podmieňujúcimi získanie rozhodnutí, povolení, licencií a ostatných správnych aktov v súlade s legislatívou EÚ.
• Upevňovať spojenecké vzťahy v rámci NATO s dôrazom na schopnosť čeliť hlavným globálnym a bezpečnostným hrozbám.
• Pristúpiť k modernizačným a akvizičným programom Slovenských ozbrojených síl.
• Zapájať vybrané a pripravené Ozbrojené sily SR do vojenských operácií medzinárodných spoločenstiev smerujúcich k udržaniu, alebo obnove mieru vo svete v súlade s Chartou OSN.

SDKÚ

• Obmedziť možnosti predlžovať konanie obštrukciami účastníkov konania
• Obmedziť možnosť predĺženia lehoty na napísanie rozsudku
• Zaviesť formuláre na podávanie návrhov na vydanie platobného rozkazu a vytvoríme podmienky na urýchlenie súdneho konania, platobné rozkazy sa budú vydávať do 30 dní
• Posilniť zodpovednosť exekútorov za výsledok exekúcie
• Podporovať mimosúdne formy riešenia sporov
• Podporovať pokračovanie procesu zverejňovania súdnych rozhodnutí na internete, zverejňovanie rozvrhov práce, občiansky monitoring
• Pokračovať v prispôsobovaní ministerstva vnútra a policajného zboru podmienkam členstva v Európskej únii a na meniace sa hrozby pre bezpečnosť občanov

Smer-SD

• Trpezlivo a razantne odhaľovať a postihovať veľké prípady ekonomickej kriminality a politickej korupcie, aby sa ľuďom vrátila dôvera v spravodlivosť a rovnosť pred zákonom a garantovať vymožiteľnosť práva (právny štát).
• Vyvinúť maximálne úsilie, aby nadobudol účinnosť zákon o preukazovaní pôvodu majetku.
• Kombinácia represívnych a preventívnych mechanizmov s dôrazom na prevenciu protispoločenskej činnosti, ktorá na Slovensku prakticky neexistuje.
• Prísny postih a izoláciu nebezpečných páchateľov od spoločnosti za súčasného širokého využívania alternatívnych trestov vykonávaných na slobode, ktoré významnou mierou odbremeňujú verejný rozpočet od výdavkov na väzenstvo.
• Prvotriedna starostlivosť o obete trestných činov.
• Právo na prístup k súdu a rovnosť pred zákonom.
• Nepristúpiť k zvyšovaniu súdnych poplatkov.
• Presadzovať právnu rovnosť medzi občanmi ďalším rozširovaním možností bezplatnej právnej pomoci pre chudobných a na tento účel podporí činnosť mimovládnych organizácií.

Január 2006
SMER-SD 36.8%
ĽS-HZDS 13.3%
KDH 9.1%
SDKÚ-DS 11.1%
SMK 9.6%
SF 6.6%
SNS 5.2%
KSS 4%
HZD 2.2%
ANO 1.6%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.