Zaujímavosť

- Poľnohospodárstvo a pôdohospodárstvo

(Porovnanie volebných programov)

KDH

• Zasadiť sa za podporu hypoték na nákup poľnohospodárskej pôdy, zrušíme daň z poľnohospodárskej pôdy a výpadok príjmov budeme obciam kompenzovať z podielových daní
• V oblasti lesníctva pripravíme novelu zákona o lesoch, v ktorej zvýšime minimálne výmery pre odborného lesného hospodára a obnovíme štátne spolufinancovanie lesohospodárskych plánov

KSS

• Nedovoliť predaj ornej pôdy zahraničným majiteľom a nedopustiť ohrozovanie potravinovej základne obyvateľstva a životného prostredia.

ĽS-HZDS

• Cez technický a biologický progres rast konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárskych produktov na svetových trhoch.
• Podporiť kompenzačné platby v živočíšnej výrobe s cieľom rozvoja živočíšnej výroby v znevýhodnených oblastiach, s dôrazom na rozvoj ovčiarstva a chovu hovädzieho dobytka bez mliečnej produkcie.
• V rybnom hospodárstve podporiť produkčné vodné plochy v záujme zachovania genofondu a rastu prukcie.
• V súlade s politikou EÚ podporovať rast efektívnej produkcie lesného hospodárstva, zvýšenie jeho podielu na zlepšovaní životného prostredia a krajiny, na zlepšení kvality života a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.
• Zapojiť viacsektorové mikroregionálne partnerské združenia poľnohospodárov, lesníkov, samospráv a záujmových združení občanov do riešenia rozvoja miestneho hospodárstva.

SDKÚ

• Zmeniť systém priamych platieb na jednotnú platbu na farmu
• Zvýšiť tým ich motiváciu, aby rozšírili svoju výrobu o energetické a technické plodiny, ktoré predstavujú potenciál obnoviteľných zdrojov energie
• Vrátiť oprávneným vlastníkom lesné pozemky
• Urýchliť usporiadanie pozemkového vlastníctva v SR
• Zaviesť systém, v ktorom si občania budú môcť na ktorejkoľvek pošte požiadať o kópiu z listu vlastníctva, mapy či identifikáciu parcely
• Navrhneme, aby sa pôda štátu využívala na výstavbu líniových stavieb (diaľnic, železníc a i.), priemyselných parkov formou zámen s fyzickými, právnickými osobami a samosprávami

Smer-SD

• Presadzovať taký systém finančných podpôr v poľnohospodárstve, ktoré zrovnoprávnia slovenských poľnohospodárov s poľnohospodármi v okolitých krajinách a umožnia spravodlivú súťaž v rámci Európskej únie.
• Presadzovať takú environmentálnu politiku v súlade s Lisabonskou stratégiou, ktorá poskytne Slovensku konkurenčnú výhodu a zároveň príležitosti na pracovnom trhu.
• Vytvoriť program rozvoja výroby a spotreby obnoviteľných zdrojov energie, bude podporovať použitie alternatívnych energetických zariadení, znižovanie rizika geneticky modifikovaných organizmov, biologickú bezpečnosť a prehodnotenie systému Natura 2000.
• Podporiť vznik Poľnohospodárskej marketingovej agentúry s cieľom zvýšiť propagáciu a spotrebu domácej poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie a zavedieme program na zvýšenie osvety a informovanosti spotrebiteľov.
• Neprivatizovateľnosť štátnych lesných pozemkov.
• V oblasti ochrany pred povodňami pripraviť plán reálnych krokov na vodohospodárske úpravy a údržbu protipovodňových objektov a zavedie opatrenia na zlepšenie systému varovania pred prívalovými vodami.

Marec 2006
SMER-SD 34.5%
ĽS-HZDS 12.8%
KDH 7.6%
SDKÚ-DS 11.5%
SMK 9.6%
SF 8%
SNS 7.3%
KSS 3.6%
HZD 2.6%
ANO 1.8%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.