Zaujímavosť

- Ľudské práva

(Porovnanie volebných programov)

ANO

• Sloboda však v sebe zahŕňa tak práva, ako aj povinnosti. Každý, kto si uplatňuje slobodu pre seba, musí rešpektovať slobodu druhého. Sloboda jednotlivca je ohraničená slobodou ostatných a zmyslom pre zodpovednosť voči budúcim generáciám
• Spoločnosť nechápeme ako priestor na presadzovanie záujmov, ale ako priestor na utváranie hodnôt. Solidarita je pre nás mravnou povinnosťou
• Sociálna spravodlivosť, justičná spravodlivosť, ako aj rovnosť príležitostí sú nevyhnutné podmienky na naplnenie podstaty slobody
• Práva, ktoré sa nemenia: právo na život, právo na slobodu, právo na súkromný majetok

KDH

• Posilniť boj proti sexuálnemu zotročovaniu a zavedenie trestnosť konania spočívajúceho vo využívaní služieb prostitúcie. Ako trest KDH navrhuje zverejnenie identity osoby „klienta“
• Ochranu života podporiť zavedením inštitútu informovaného súhlasu žien, ktoré žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva.
• V súlade s najnovšími poznatkami vedy zredukovať zoznam zdravotných dôvodov, ktoré sú zdravotnou indikáciou pre umelé prerušenie tehotenstva.
• Pripraviť súbor opatrení o ochrane embrya od počatia ako v oblasti výskumu, tak v praktickej aplikácii v medicíne.

ĽS-HZDS

• Rasizmus, xenofóbia a iné formy netolerancie nemajú v slobodnej a demokratickej spoločnosti miesto.
• Každá osoba patriaca k národnostnej alebo etnickej menšine má právo chrániť a rozvíjať svoju národnostnú a kultúrnu identitu. Využívanie tohto práva však nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva Slovenskej republiky.
• Sloboda svedomia, náboženského vyznania a viery sú neodňateľné.

Smer-SD

• Zákonom upraviť podmienky výkonu ústavného práva na štrajk tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a nárokov zamestnancov.

SMK

• Uplatnenie rovnosti príležitostí pohlaví v práci a vo verejnom živote.
• SMK bude podporovať rozširovanie siete útulkov pre obete trestných činov, resp. rodinného násilia aj na južnom Slovensku.
• Venovať zvýšenú pozornosť ochrane práv detí. A v oblasti súdnictva a práva na spravodlivý proces venovať zvýšenú pozornosť aplikácii nového trestného zákona a trestného poriadku.

SNS

• Právo na skutočné, úplné a včasné informovanie je štandardným právom každého človeka, žijúceho v demokratickom spoločenstve

Marec 2006
ANO 2.3%
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 11.4%
KDH 10.2%
SMK 11.1%
SDKÚ-DS 7.5%
SNS 8.7%
SF 6.6%
KSS 5%
 Zdroj: FOCUS
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.