Zaujímavosť

- Regionálny rozvoj

(Porovnanie volebných programov)

ANO

• Podporiť pokračovanie fiškálnej decentralizácie s podmienkou, že nebude pokračovať trend nedostatočného finančného zabezpečenia kompetencií a činnosti, ktoré prechádzajú na samosprávu.

KDH

• Zmena súčasného usporiadania 8 vyšších územných celkov na model 12 žúp
• Presadzovať princíp solidarity na zmiernenie prehlbujúcich sa rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska
• Zlepšíme podmienky pre fungovanie štátnej správy a samosprávy. Znížiť počet štátnych úradov spájaním, zrušením, resp. ich začlenením pod ministerstvá

ĽS-HZDS

• Odstránenie takmer výhradnej orientácie podpornej politiky zo zdrojov EÚ na odvetvové priority a zabezpečí vzájomnú previazanosť inovačných procesov s rozvojom vysokých škôl, výskumom, rozvojom ľudských zdrojov v konkrétnych centrách regionálneho rozvoja, obmedzí subjektivizmus v schvaľovaní a prideľovaní projektov.
• Podstatne zvýšiť spoluúčasť vyšších územných celkov na príprave a rozhodovaní o relevantných dokumentoch.
• Zabezpečiť, aby sa značná časť prostriedkov a kompetencií v tomto smere presunula z centrálnych orgánov na regionálne samosprávne orgány.
• Vytvoriť mechanizmus podpory malých a stredných podnikov v zaostávajúcich regiónoch ako jeden z kľúčových nástrojov udržateľného rozvoja regiónu.
• Pristúpiť k prehodnoteniu súčasného modelu finančnej decentralizácie, posilniť princíp objektívnosti a transparentnosti tak horizontálneho, ako aj vertikálneho vyrovnávania financovania bežných potrieb regionálnej i lokálnej samosprávy.

Smer-SD

• Programy rozvoja zaostalých regiónov, ktoré umožnia čerpať peniaze zo zdrojov Európskej únie, považuje SMER – sociálna demokracia za osobitne efektívne.
• Rozšíriť informovanosť verejnosti o možnostiach využitia fondov Európskej únie.
• Zabezpečiť vysokú odbornú a kvalifikačnú úroveň pracovníkov zaoberajúcich sa príslušnou agendou na jednotlivých ministerstvách a aby sa minimalizovala fluktuácia kvalifikovaných odborníkov.
• Skrátiť zdĺhavý proces vyhodnocovania projektov a tým aj minimalizovali ťažkosti spojené s efektívnym čerpaním zdrojov Európskej únie, ktoré je na veľmi nízkej úrovni.
• Zvýšiť kontrolu a transparentnosť čerpania európskych fondov a odstraňovalo riziko prípadov vrátenia pridelených zdrojov a uloženia prísnych sankcií.

SNS

• Určiť základné rámce decentralizácie kompetencií, ale aj potrebných finančných prostriedkov. Nemôže však ísť o samoúčelný proces, ktorý nerešpektuje regionálne záujmy – tie musia definovať ľudia, ktorí v regióne žijú.
• Pozornosť venovať decentralizačným opatreniam spojeným s primeranou redukciou počtu zamestnancov
• Predpokladom úspešnosti reformy je aj zabezpečenie funkčného administratívneho dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a kontrola spotreby verejných výdavkov
• Treba pristupovať ku každému regiónu tak, aby sa využil jeho vlastný rozvojový potenciál s cieľom aktivizovať ekonomický rast, príjmy a hlavne zamestnanosť
• Regionálny orgán by mal disponovať aj sankčnými oprávneniami vo vzťahu k národným a štátnopolitickým záujmom SR
• Skvalitnenie právneho postavenia obce ako korporácie verejného práva s originálnymi právomocami, vlastným majetkom, primeraným rozsahom zvereného výkonu štátnej správy a hlavne garanciou finančného zabezpečenia presúvaných kompetencií a garanciou doriešenia vážnych sporných otázok (majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností a finančné krytie modernizačného dlhu) a tiež vhodným právnym prostredím pre interkomunálnu spoluprácu
• Kvalitnejšia, adresnejšia úpravu pôsobnosti obecného zastupiteľstva pri rozhodovaní o majetko-právnych úkonoch obce
• S cieľom lepšie finančne zabezpečiť mestá a obce je potrebné efektívne využívať miestne dane, a to predovšetkým tam, kde ide o nadštandardné zabezpečenie infraštruktúry a v malých obciach, kde občan musí akceptovať zvýšené daňové zaťaženie ako nevyhnutnú spoluúčasť na to, aby sa mu poskytovala verejná služba priamo v meste

Výsledky parlamentných volieb
SMER-SD 29.14%
SDKÚ-DS 18.35%
SNS 11.73%
SMK 11.68%
ĽS-HZDS 8.79%
KDH 8.31%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.