Zaujímavosť

- Štát

Pôvod slova štát je z latiského status, čiže stav, ústava, poriadok. V dnešnom chápaní sa začalo používať až v období severoitalských republík. Do začiatku 16. storočia označenie res publica, civitas, regnum, imperium, ešte skôr polis…

Štát
 • inštitúcia, ktorá sa vyznačuje univerzalitou a verejným charakterom vytvárania a uplatňovania noriem správania a súčasne je spôsobilá zabezpečiť ich uplatnenie v praxi /Filip, Svatoň a Zimek/.


 • hierarchicky usporiadaný suverénny mocenskoriadiaci subsystém politického systému spoločnosti, ktorý je tvorený štátnymi orgánmi a štátnymi úradníkmi a ktorý prostredníctvom práva riadi spoločnosť /Prusák/


 • podľa Corneliusa Castoriadisa štát znamená konkrétny spôsob rozdelenia a koncentrácie spoločenskej moci s cieľom zvýšenia schopnosti riadenia. Je to subjekt oddelený od celku, založený na to, aby zabezpečil pretrvanie tejto oddelenosti. Inými slovami, štát je subjekt založený vo forme štátneho aparátu s ohraničenou sférou kompetencie /Bauman 2000/
Čiastkové sprostredkujúce funkcie vo vzťahoch jednotlivcov a spoločenských skupín, ako aj vo vzťahu k štátu, plnia neštátne politické inštitúcie ako sú napríklad politické strany, politické hnutia, záujmové a nátlakové skupiny.

Suverenitou /zvrchovanosťou/ štátu sa rozumie nezávislosť a neobmedzenosť výkonu štátnej moci zo strany akejkoľvek inej alebo vonkajšej moci.

Občania sú fyzické osoby, ktorých vzťah k štátu má charakter trvalosti a je formalizovaný do podoby právneho vzťahu, ktorý vypovedá o členstve jednotlivca v štáte.

Vznik štátu
 • exogénny (keď jedna spoločnosť dobyje druhú)


 • endogénny (keď jedna časť spoločnosti postupne ustanoví svoju dominanciu nad druhou)
Dominujúci musia z dlhodobého hľadiska poskytovať určitú formu služby alebo služieb ak chcú byť považovaní za legitímnych.

Teórie vzniku štátu:
 • dohodou (Hobbes, Locke a Rousseau) – Švajčiarsko, USA

 • teória dobytia (Spencer)

 • triedne teórie (Marx a Engels) štát otrokársky, feudálny, kapitalistický, socialistický (a predtým prvotnopospolná spoločnosť)

 • teokratické (panovník ako zosobnenie Boha) – faraón v Egypte

 • teologické (moc panovníka a vznik štátu z božej milosti) – rakúsko-uhorský cisár

 • patriarchálne (rozrastanie rodiny, kmeňa)


Zdroj: Dr. Andrej ŠKOLKAY: Základy politológie, FMK UCM v Trnave, 2004
Apríl 2006
SMER-SD 32.4%
ĽS-HZDS 14.3%
SMK 10.6%
SDKÚ-DS 9.7%
KDH 9.4%
SNS 8.4%
SF 6.4%
KSS 3.8%
ANO 1.9%
HZD 1.3%
 Zdroj: Štatistický úrad
Prečo by mali ísť občania Slovenska voliť?
Na základe čoho sa budete rozhodovať komu vo voľbách odovzdať svoj hlas?
 [ c ] 2006 Net & Web Services, s.r.o.